Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid ja ülesanded

Kooli õppekava eesmärgid:

Maksimaalselt soodsate tingimuste loomine erivajadustega laste kui isiksuste arenguks, arvestades nende individuaalseid võimeid; sotsiaalse adaptatsiooni kindlustamine, mille alusel saab võimalikuks integreerumine ühiskonda.

Tallinna Kadaka Põhikool seab endale järgmised ülesanded:

  • kindlustada spetsiaalsete teadmiste kujunemine kasvatustöös, mis on suunatud psüühilise arengu häirete ja käitumise korrektsioonile üldharidusliku ja tööõpetuse protsessis
  • õppida tundma lapse isiksust, määratleda tema võimed ja ressursid, valides õpilase sotsiaalseks adaptatsiooniks optimaalse õppekava
  • arenguhäirete korrigeerimine meditsiinilis- profülaktilistel meetmetel põhineva süsteemi töö kaudu
  • välja töötada ja realiseerida adekvaatsed vormid ja meetodid pedagoogiliseks korrektsiooniks
  • arendada isiksust, kes tunneb end oma rahva liikmena, omab ettekujutust ja teadmisi maailma erinevate rahvaste kultuurist ning suhtub nendesse lugupidavalt ja eelarvamusteta.