Tervisenõukogu

Tervisenõukogu liikmed

Tegevuskava

Tervisenõukogu ajaveeb

Tallinna Kadaka Põhikooli Tervisenõukogu registreeriti Tervise Arengu Instituudis novembris 2006.a. ja kool astus Tervist Edendavate Koolide võrgustikku.
Kooli Tervisenõukogu tegevus

Põhiliseks töövormiks on koosolek, mis kutsutakse kokku vajadusel või neli korda aastas. Kõikide koosolekute kohta koostatakse protokollid. Tervisenõukogu annab oma tegevusest aru õppenõukogule ja kooli hoolekogule üks kord aastas.

Kooli Tervisenõukogu ülesanded

 • Jälgida koolidele esitatavate tervisenõuete täitmist.
 • Kirjeldada seisukorda ja sõnastada probleeme.
 • Osaleda kooli arengukava väljatöötamisel.
 • Koostada tegevuskava.
 • Jälgida õpilaste õpikoormuse vastavust tervisele, vanusele ja võimetele.
 • Organiseerida tervislikku koolitoitlustamist vastavalt õpilase vajadustele (toimetuleku-, hooldus- ja abiklassid).
 • Informeerida lapsevanemaid, perearste ja medõdesid õpilaste tervislikust seisundist, haigestumistest ja võimalikest infektsioonilistest haigustest.
 • Perioodiliselt läbi viia õpilaste füüsilise, vaimse, sotsiaalse ja intellektuaalse tervise arengu kontrolli.
 • Õppida andma ja anda esmaabi traumade, vigastuste ja kriitiliste olukordade puhul.
 • Organiseerida tervise parendamise üritusi.
 • Analüüsida tegevuskava täitmist.
 • Määrata vastutajad tervisenõukogu tegevuse eest.
 • Oma töös juhinduda vastavatest seadustest.
 • Kooli Tervisenõukogu tegevuse eesmärgid

Kooli Tervisenõukogu prioriteedid

 • Sihipäraselt korraldada ja suunata laste kasvuks ja tervislikuks arenguks vajalikke tegevusitervise parendamise ja elukvaliteedi tõstmise eesmärgil.
 • Kasvatades, õpetades ja rehabiliteerides õpilasi, valmistada neid ette iseseisvaks eluks.
 • Läbi viia süsteemipärast rehabilitatsiooni õppeprotsessis koos spetsialistidega.
 • Kaasaegse ja turvalise õpikeskkonna kujundamine.
 • Uurides ja arendades last kui isiksust, aidata planeerida tema edaspidist eluteed.
 • Haridustöö lapsevanemate ja õpilastega.
 • Tervisthoidva režiimi ja kaasajale vastava hea õpi- ning kasvukeskkonna hoidmine ja arendamine.

Kohustuslikud

 • Vahetusjalatsid, eririietus ja -jalatsid kehalise kasvatuse tundides.
 • Tervislik toitlustamine ( 1 kord kuus vitamiinipäevad).
 • Tervislik vahetund (mängud õues, jõusaal jmt.).
 • Koolivägivalla vastane võitlus deviisi all „Me kõik oleme võrdsed, meil on sõbrad, me aitame üksteist“
 • Tasuta esmaabikoolitus töötajatele.

Igale lapsele vajalik:

 • Isiklik kamm.
 • Isiklik käte- ja taskurätik.
 • Kätepesemine enne sööki ja peale WC-s käimist.
 • Klassiruumi tuulutamine.
 • Kehakultuuripausid tunnis.

Nõuded õpilastele:

 • Õige istumisasend koolitunnis.
 • Pesemine peale kehalise kasvatuse tundi.
 • Sportliku riietuse kandmine kehalise kasvatuse tunnis (keelatud alussärgi kandmine spordisärgi all).
 • Vahetundide ajal õues mängimine (ilusa ilma korral).