Koolist

Kooli Missioon

Kasvatades, õpetades ja rehabiliteerides õpilasi, valmistada neid ette edasiseks eluetapiks ühiskonnas.

Põhisuunad:

 • kaasaegse ja turvalise õppe-kasvatuskeskkonna arendamine;
 • õpilaste ettevalmistus võimalikult iseseisvaks toimetulekuks elus;
 • individuaalsete vajaduste väljaselgitamine, vajadusel õigeaegne sekkumine;
 • koolipoolsete tugiteenuste laiendamine;
 • rehabilitatsiooniteenuste rakendumine;
 • iseseisvate tööoskuste kujundamine õuesõppe, raamatukogu ja praktiliste töötegevuste kaudu;
 • rehabilitatsiooniteenuste rakendumine;
 • lisaõppe rakendamisega tingimuste loomine kutse-eelseks õppeks, mille tulemusena on võimalus jätkata õppimist kutsekoolis või töö- ja tugikeskustes.

Kooli visioon:

Tallinna Kadaka Põhikool on kaasaegne turvalise ja soodsa õpikeskkonnaga õppeasutus, kus kvalifitseeritud pedagoogiline personal arvestab iga õppuri individuaalseid iseärasusi.

Kooli staatus

Tallinna Kadaka Põhikool asub aadressil: Vilde tee 120, 12618 Tallinn. Tallinna Kadaka Põhikoolis õpetatakse riikliku lihtsustatud õppekava alusel ja mis kuulub eriõppeasutuste võrgustikku erivajadustega õpilastele.Kooli õpilaste nimekirja arvamine toimub nõustamiskomisjoni otsuse alusel. Kooli õpilased on Tallinna ja Harjumaa elanikud. Nõustamiskomisjoni otsuse alusel õpivad lapsed:

 • lihtsustatud õppel olevate õpilaste klassides
 • toimetuleku õppel olevate õpilaste klassides
 • hooldusõppel olevate õpilaste klassides.

Toimetuleku- ja hooldusõppel ning vajadusel ka lihtsustatud õppel olevatele õpilastele koostatakse individuaalõppekava. Põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse alusel võivad põhikooli lõpetajad saada õiguse lisa-õppeaastale. Õpilastele on kindlustatud pedagoogiline, logopeediline, psühholoogiline toetamine ja sotsiaalne abistamine, samuti erinevad meditsiinilised teenused. Koolis töötab õpilaskodu, pikapäevarühmad, huviringid, juunikuus – suvine puhkelaager. Elamine õpilaskodus, spetsialistide teenused ja huviringidest osavõtt on õpilastele tasuta. Alates 2006.aastast kuulub kool tervisedendavate koolide võrgustikku, toetades tervisthoidvat elurežiimi ja tervislikku eluviisi. Tallinna Kadaka Põhikool on aktiivne osavõtja rahvusvahelistest ja vabariiklikest projektidest, konkurssidest ja lasteloomingu näitustest. Kooli staatus on munitsipaalkool. Koolipidaja on Tallinna Haridusamet, aadressil Estonia pst. 5A, Tallinn.