Huvitegevus

Huviringid

Ring on klassivälise töö süstemaatiline vorm, mis, olles õppe-kasvatustöö protsessi põhiosa, lahendab alljärgnevaid ülesandeid: annab võimaluse laiendada ja süvendada tundides õpitud teadmisi; kasutada praktikas omandatud teadmisi; teostada korrektsioonitööd; arvestada laste individuaalseid iseärasusi; arendada laste tundehuve, loomingulisi võimeid ja üldsilmaringi; sotsiaalset kohanemist kaasaja reaaleluga. Meil koolis töötavad tasuta huviringid: arvutiring, koor ja kooliorkester, teeme ise, teatriring, joonistamine, …

Kooliprojektid

«Taimejaht» Pihlakas ja võilill (link) teab bioloogilise mitmekesisuse mõistet; teab pihlaka ja võilille nimetust ning omadusi; teab loomi, linde ja putukaid, kes on bioloogilises ketis seotud pihlaka ja võilillega; On teadlik bioloogilise mitmekesisuse säilitamise tähtsusest.. Kooliprojekt töötab rahvusvahelise projekti “Roheline kool” raames «Taimejaht». Aasta jooksul õpilased jälgivad, uurivad ja õpivad tundma pihlakat, võilille ja kõiki …

Ürituste plaan

Kasvatustöö eesmärgid Õpilane: on integreerunud ühiskonda vastavalt oma võimalustele ja vajadustele; tunneb ja eristab traditsioonilisi väärtusi (leppimatus vägivallaga, ümbritsevate austamine, tolerantne suhtumine teistesse kultuuridesse, tervislik eluviis, pereväärtused); on kodumaa patrioot; hoiab ja väärtustab ümbritsevat keskkonda oskab töötada meeskonnas tunneb end koolis hästi on kindel endas ja oma võimalustes edukaks ning õnnelikuks eluks Tallinna Kadaka Põhikooli …