Huviringid

Ring on klassivälise töö süstemaatiline vorm, mis, olles õppe-kasvatustöö protsessi põhiosa, lahendab alljärgnevaid ülesandeid:

  • annab võimaluse laiendada ja süvendada tundides õpitud teadmisi;
  • kasutada praktikas omandatud teadmisi;
  • teostada korrektsioonitööd;
  • arvestada laste individuaalseid iseärasusi;
  • arendada laste tundehuve, loomingulisi võimeid ja üldsilmaringi;
  • sotsiaalset kohanemist kaasaja reaaleluga.

Meil koolis töötavad tasuta huviringid: arvutiring, koor ja kooliorkester, teeme ise, teatriring, joonistamine, loovtegevus, tantsuring. (Huviringide töögraafik)

Koor ja kooliorkester

Osavõtt koorikollektiivist mõjub soodsalt nii kõrgendatud erutuvusega ja kiiresti väsivatele, kui ka passiivsetele lastele. Laulmine aitab kõnehäiretega laste korrektsioonitöös. Lapsed omandavad süntesaatori, vibrafoni, metallofoni ja teiste löökriistade mängulised elemendid. Õpilased õpivad soleerima ja mängima orkestri koosseisus.

Arvutiring

Ring on korrektsioonitöö üheks osaks. Ringitunnid aitavad arendada õpilaste tähelepanu, mälu, loogilist mõtlemist, peenmotoorikat, ruumilist orienteerumist. Võttes osa ringitööst, omandavad õpilased arvutil töötamise oskusi, õpivad iseseisvalt orienteeruma „Interneti“ võrgus.

Robootika (LegoWedo, BeeBoot, Ozobot)

Robootika ringi eesmärgiks on
tutvustada lastele infotehnoloogia, mehhaanika ja elektroonika aluseid;
mängida, kaasates matemaatikat ja loogikat;
loovalt luua ja fantaseerida;
nuputada ja jutustada.

Teatriring

Teatriringist võtavad osa algklasside õpilased. Ringitunnid aitavad õpilastel kohaneda koolieluga. Proovid toimuvad mänguliselt, töö põhimeetod on mäng-dramatiseering. Teatriringis avaneb õpilastele võimalus kujutada ennast oma lemmikmuinasjuttude kangelaste rollis. Teatriringi eeskavas on sellised lastenäidendid nagu „Siili maja“, „Uinuv kaunitar“, „Külmataat“, Vinni-Puhh“, „Kuidas pardipoeg kaduma läks“, „Sipsik“.

Joonistamisring

Joonistamisringist võtavad osa eri vanuses lapsed. Ringitundides kasutatakse kõige erinevamaid tehnikaid: toksimistehnika , joonistamine natuurist, graafika, fantaasia. Õpilased võtavad osa erinevatest ülelinnalistest, vabariiklikest ja rahvusvahelistest joonistamiskonkurssidest.

Loomingutöötuba

Loomingutöötoast võtavad osa nii lihtsustatud kui toimetulekuõppel õppivad õpilased. Lapsed tegelevad voolimise, väljalõikamise, nii aplikatsioonide kui suveniiride valmistamisega. Töötoas valmistatud esemed pannakse üles alaliselt kooliseinale paigutatud näitusestendile.