Avalik teave

Riigihangete- ja kohtulahendite info

  • Jõustunud kohtulahendid – ei ole

(Link Kohtuteave: Riigikohtu lahendid; Maa- ja ringkonnakohtu lahendid )

  • Riigihanked – ei ole

(Link E-riigihangete keskkond)

Riikliku järelevalve ettekirjutused

Riiklikku järelvalvet Tallinna Kadaka Põhikoolis teostab Haridus- ja Teadusministeerium. Kontakt: Piret Hiisjärv, tel. 735 4076, mob. 568 76436

Riikliku järelevalve ettekirjutused (läbiviimine perioodil 10.-21.jaanuar 2005)

07.-18.03.2013. Õismäe Koolis teostati Harju maavanema 12.09.2012 korralduse nr 1-1/1321-k “Harju maakonna õppeasutuste 2012/2013. õppeaasta temaatilise riikliku järelevalve ajakava kinnitamine ja järelevalvet teostavate ametnike määramine” alusel.
Järelevalve teostamise eesmärgiks oli välja selgitada õpilase arengu toetamine, sh hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldamine, turvalisuse tagamine, eestikeelse õppe korraldamine vene õppekeelega koolis ja andmete õigsuse kontrollimine Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS).
Ettepanekuid ja ettekirjutusi ei ole.

Tellitud uuringud ja analüüsid

Tellitud uuringud ja analüüsid puuduvad.

Kooli eelarve

Asutuse eelarvega saab tutvuda Tallinna linna kodulehel. Tallinna linna kodulehel.

Koolisisehindamise aruanne

Kooli sisehindamise aruanne