Huvitegevus

Huviringid

Ring on klassivälise töö süstemaatiline vorm, mis, olles õppe-kasvatustöö protsessi põhiosa, lahendab alljärgnevaid ülesandeid: annab võimaluse laiendada ja süvendada tundides õpitud teadmisi; kasutada praktikas omandatud teadmisi; teostada korrektsioonitööd; arvestada laste individuaalseid iseärasusi; arendada laste tundehuve, loomingulisi võimeid ja üldsilmaringi; sotsiaalset kohanemist kaasaja reaaleluga. Meil koolis töötavad tasuta huviringid: arvutiring, koor ja kooliorkester, teeme ise, teatriring, joonistamine, …

View page »

Kooliprojektid

«Aastaajad» 1-12 Н klasside õpilased omab ettekujutust aastaaegadest; mõistab täiskasvanu kõnet, mis on seotud pildi või žestiga; tegutseb koostöös täiskasvanute- ja teiste lastega; teeb tegevusi esemetega sõnalise juhendamise ja ettenäitamise järgi. "Erialade maailm" – õpilaskodu kasvandikud Tutvuvad erinevate ametite eripäradega. Õpivad hindama ja lugupidama erinevatel erialadel töötavate inimeste tööd. Omandavad olulise sotsiaalse- ja praktilise kogemuse. …

View page »

Ürituste plaan

Kasvatustöö eesmärgid Õpilane: on integreerunud ühiskonda vastavalt oma võimalustele ja vajadustele; tunneb ja eristab traditsioonilisi väärtusi (leppimatus vägivallaga, ümbritsevate austamine, tolerantne suhtumine teistesse kultuuridesse, tervislik eluviis, pereväärtused); on kodumaa patrioot; hoiab ja väärtustab ümbritsevat keskkonda oskab töötada meeskonnas tunneb end koolis hästi on kindel endas ja oma võimalustes edukaks ning õnnelikuks eluks Tallinna Kadaka Põhikooli …

View page »